Lejebetingelser

Lejebetingelser

Når vi udlejer vores materiel er det fordi det skal bruges. Vi ved også at ting kan ske når vi ikke kan holde øje med det hele tiden.
Vi beder vores kunder om, at behandle de lejede genstande med fornuft og respekt. Samt overholde de forpligtielser der er indgået ved lejemålets start.

Lejebetingelser pr. 1. april 2016

1. Generelle betingelser
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, er det nedenstående lejebetingelser der er grundlag for et hvert lejemål, der aftales med Smartos Group, herunder Boeslunde Teltudlejning og Diskotek Los Smartos. Den der rekvirerer ydelsen betegnes i følgende for lejer og Smartos Group, herunder Boeslunde Teltudlejning og Los Smartos som udlejer.

2. Lejeperiode
Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for én dag. Telte og fadølsanlæg er dog minimum tre dage. Hvis udlejer ikke kan afhente eller modtager det lejede rettidigt retur, tilskrives ekstra leje på 10 % af faktura beløbet pr. påbegyndt dag.

3. Eventuelle ændringer
En lejeaftale kan reguleres indtil 7 dage før levering.

4. Afbestilling
Ved afbestilling af lejeaftale 14 dage før levering eller afhentningsdato betales halv leje. Ved afbestilling 7 dage eller mindre før levering eller afhentningsdato betales hele lejebeløbet.

5. Levering & transport
Der beregnes transport ud fra de zoner der er angivet i vores prisliste. Bemærk at der ved specielle grupper som f. eks. stormsikring beregnes et særskilt transport tillæg. Ved transport forstås kørsel fra udlejers adresse, og så tæt på lejers ønskede brugsadresse som lovligt muligt. Ved bærevej over 20 meter fra bilen og/eller opbæring på etage eller i kælder beregnes særligt tillæg. Hvis ikke andet er aftalt, er lejer behjælpelig med aflæsning og læsning af det lejede materiel på brugsadressen. Såfremt lejer selv forestår transport, skal dette foregå i en lukket bil eller rengjort og lukket cargo trailer således, at transporten af det lejede materiel kan foregå under betryggende forhold. For eventuelle transportskader i forbindelse hermed, hæfter lejer for.

6. Forsinkelse
I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den pågældende tilstand varer. Hvis en levering forsinkes eller forhindres på grund af nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer. Udlejer er uden ansvar for lejer eller andre.

7. Opklæbning mv.
Der må ikke monteres skilte med tape, klistermærker eller males m.v. på teltduge, stænger, borde, stole, bænke, hoppeborge eller andet tilhørende udlejer.

8. Grill og anden åben ild
Der må ikke grilles, tilberedes osende mad eller anvendes fyrværkeri i eller i nærheden af telt eller oppustelige forlystelser. Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet. Fakler og olielamper må ikke anvendes inde i teltet. Overtrædelse af dette vil medføre et tillæg til rengøring eller reparation.

9. Borde & stole
Borde og stole må ikke udsættes for fugt og regn, og skal derfor altid opbevares indendørs. Ved brug af farveafsmittende duge, skal der altid lægges plastik imellem. Det må ikke bruges tape, tegnstifter eller lignende til at fastsætte dugen. Fyrfadslys må ikke sættes direkte på bordene. Borde og stole skal være rengjort, og være samlet sammen, ved aftalt afhentningstidspunkt.

10. Slush ice maskiner
Ved udlevering af Slush ice maskiner, bliver der udleveret en vejledning, denne skal følges. Det er muligt at anvende spiritus sammen med koncentrat, udlejer har drinksopskrifter til udlevering. Der må IKKE komme Pernod i slush ice maskinerne.

11. Popcornmaskine & baconsnack
Ved udlevering af popcornmaskine eller baconsnack varmeskab, bliver der udleveret en vejledning, denne skal følges.

12. Jägermeister tap maskine Ved udlevering af Jägermeister tap maskine, bliver der udleveret en vejledning, denne skal følges.

Specielt for telte

13. Telte
Prisen på telt er inkluderet opsætning og nedtagning. Teltene bliver leveret med vinduer til 50 % af siderne og halvdelen uden, hvis ikke andet er aftalt. I tilfælde af orkan, storm eller anden force majeure, som forhindre opstillingen af teltet, udsættes opstillingen, så længe tilstanden varer. Udlejer er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf. Udlejer er ligeledes ikke ansvarlig for uvejr, vind eller temperatur. Ved leje om vinteren, hvor der eventuelt ligger sne skal der være ryddet på grunden, hvor partyteltet skal stå. Hvis der skal bruges betonklodser, som led af stormsikring bliver der faktureret særskilt leje og transport for disse. Når teltet ikke bruges skal alle sideduge altid være påsat og teltet tillukket. Lejer fører i lejeperioden tilsyn med teltet. Lejer skal kontakte udlejer hvis der er løse barduner eller lign.

14. Opsætning, nedtagning og gulve
Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis teltpløkker rammer kabler eller rør som ligger skjult i jorden. Arealet være plant og evt. græs må ikke være nyslået. Der skal være ryddet for evt. legetøj med mere. Ved eventuel opklodsning af gulv bliver der beregnet ekstra timeløn + materialeforbrug. Lejer tømmer teltet for alle private effekter samt fjerner enhver form for affald i og omkring teltet, inden det aftalte afhentningstidspunkt. Ved eventuelt vente tid vil der blive beregnet ekstra timeløn. Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt til dette brug samt godkendt af udlejer.

15. Godkendelse og tilladelse
Beredskabsstyrelsen har udsendt bekendtgørelser, der skal følges. Telt over 50m² til flere end 150 personer, skal godkendes af redningsberedskabet inden opstilling på pladsen. Udlejer henviser til www.beredskabsstyrelsen.dk hvor lejer hele tiden kan se de nyeste regler på området. En sådan tilladelse er en personlig hvorfor det er lejer det selv ansvarlig for myndighedernes godkendelse af opstillingen, samt udfærdigelse af pladsfordelingsplan. Tilladelsen skal kunne forevises på forlangende af myndigheder/politi. Specielt til Hoppeborge og lign.

16. Særligt ved brug af hoppeborge
Udlejer gør opmærksom på at udstyret og leg herpå kan være farligt. Hvorfor retningslinjer skal opfyldes: – Fodtøj må under ingen omstændigheder benyttes under ophold/leg på aktiviteten. – Ophold på hoppeborgens sider er strengt forbudt. – Der skal tages hensyn til andre på aktiviteten. – Der må ikke indtages nogen former for fødevarer under ophold på aktiviteten. Lejer forpligtiger sig til, at en myndig person over 18 år holder opsyn med hoppeborgen, med mindre andet er aftalt. Ønsker lejer at udlejer skal holde opsynet, aftales det på forhånd, og udlejer beregner betaling herfor.

17. Plads og øvrige krav
Der skal være fri plads rundt om aktiviteten, minimum en meter rundt om, er der tale om hoppebord skal der være to meter på bagsiden. Der skal være adgang til strøm i umiddelbar nærhed.

18. Godkendelse og tilladelse
Hvis aktiviteten skal opstilles til et offentligt arrangement er det lejers pligt at indhente de fornødne tilladelser hos politi og forsikringsselskab inden artiklernes opstilling/brug.Tilladelsen er personlig og kan derfor ikke indhentes af udlejer.

19. Hold øje med vejret
Hoppeborge og lignende aktiviteter må ikke benyttes i regnvejr. Ved regn/byge skal pumpen straks slukkes, hvis der er sat sådan en til aktiviteten. Aktiviteten skal omgående tildækkes med en ekstra presning. Oppustelige forlystelser må ikke opstilles, hvis vindhastigheden overstiger 38 km/t. I tilfælde af frisk til hård vind eller derover skal oppustelige forlystelser tages ned.

Specielt til Service

20. Særligt ved leje af service
Servicen bliver altid rengjort af udlejer. Servicen skal efter brug blot skylles af og sættes retur i de kasser det blev leveret. Bliver servicen sat i kasser uden dette er skyllet af vil der blive opkrævet et gebyr på 50 % af det samlet beløb for leje af service. Servicen skal stå pakket og klar til afhentning på det aftalte tidspunkt, er dette ikke tilfældet vil der blive opkrævet et ekstra gebyr for afhentning.

Specielt til Duge

21. Særligt ved leje af duge
Udlejer har ugentlig levering af duge, hvis ønskede mængder, størrelser eller farve ikke er på lager kan disse skaffes mod et ekstra kørselstillæg fra vaskeriet, beløb aftales med vaskeri alt efter hvor hurtigt de ønskede duge skal leveres. I prislisten er listet de gængse størrelser, øvrige størrelser, farver ect. er muligt at skaffe, her tages kontakt til udlejer. De lejede duge skal returneres senest 1 uge efter brug. Lejer er forpligtet til at erstatte dugene til nyværdi, hvis de bortkommer eller er ødelagt f. eks. ved brændemærker, fodspor eller øvrige uaftagelige mærker.

Specielt til Mobil toilet

22. Særligt ved leje af Mobil toilet
Mobil toilet bliver leveret med 1 rulle toilet papir, spritdispenser og sæbe (i de toiletter med håndvask) Toiletterne kan tilsluttes 230v strøm, så der kommer lys. Øvrig tilslutning er ikke mulig. Med i leje prisen for mobil toilet er tømning og slut rengøring. Der må ikke ryges i mobil toiletterne Der bliver opkrævet et særskilt gebyr for forsikring, levering og afhentning i Slagelse Kommune på 500 kr. Uden for kommune grænsen kommer ekstra tillæg.

Selvom der betales for forsikring på mobil toilet, har lejer stadig ansvar for skader opstået ved misligholdelse og uagtsomhed. F.eks. hvis lejer har glemt at hæve næsehjul eller ben inden kørsel Sådanne skader vil blive opkrævet hos lejer.

Specielt til Køletrailer

23. Særligt ved leje af Køletrailer
Køletrailer bliver leveret med 25 meter strømkabel, klar til at blive tilsluttet 230v strøm. Efter endt leje skal køletraileren afleveres rengjort. Er der ved aflevering ikke foretaget rengøring vil der blive opkrævet et rengøringsgebyr på 500 kr. Der bliver opkrævet et særskilt gebyr for forsikring, levering og afhentning i Slagelse Kommune på 500 kr. Uden for kommune grænsen kommer ekstra tillæg. Traileren er forsikret, men det der kommer ind i traileren er ikke omfattet af udlejers forsikring. Lejer opfordres til at tjekke egne forsikringer i forbindelse med eventuelt indbrud og tyveri fra køletrailer. Lås altid køletraileren, når der er mad og drikke i den. Køletraileren må KUN benyttes til nedkøling af mad og drikkevare, der må under ingen omstændigheder transporteres levende dyr eller personer heri. Køletraileren må ligeledes ikke benyttes til flyttelæs. Der må ikke ryges i køletrailerne. Selvom der betales for forsikring på køletraileren, har lejer stadig ansvar for skader opstået ved misligholdelse og uagtsomhed. F.eks. hvis lejer har glemt at hæve næsehjul eller ben inden kørsel Sådanne skader vil blive opkrævet hos lejer.

Øvrige generelle betingelser

24. Personskader
Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forudsagte ved brug af produktet.

25. Ansvar for det lejede materiel
Lejer er ansvarlig for alt materiel i lejeperioden og pligtig til at overholde lejebetingelserne. Ved leje af hoppeborge og lign. ud over en dag, er det lejers opgave at forestå sammenpakning af udstyr hver aften, og sørge for, at det opbevares i aflåst lokale om natten. Lejer er ansvarlig for enhver skade, der måtte ske på det lejede materiel, hvad enten skaden er sket hændeligt, groft uagtsomt, eller med forsæt. I alle tilfælde hvor forsikringen ikke dækker – og dette ikke kan bebrejdes udlejer – er lejer ansvarlig i fuldt omfang for skaden. Lejer har ansvaret for at indhente enhver tilladelse fra politi og anden offentlig myndighed.

26. Erstatningspligt
Lejer er altid erstatningspligtig overfor uforklarlig bortkomst og beskadigelse af det lejede. Kan en reparation udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparer bare skader, erstattes til fuld nyværdi plus eventuelle fragt omkostninger. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuel personskade eller skade i øvrigt forvoldt af det lejede.

27. Rengøring
De lejede genstande bliver udleveret i rengjort stand og skal være pakket i samme emballage som ved modtagelsen. Rengøring af de udleverede genstande skal foretages jf. udleveret rengøringsinstrukser, hvis ikke andet er aftalt med udlejer. Bliver genstandene afleveret uden rengøringsinstrukserne er fulgt efterfaktureres rengøringsgebyr, prisen fastsættes af udlejer.

28. Eventuelle reklamationer
Hvis lejer ikke inden 12 timer efter modtagelsen, rapporterer til udlejer om fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som beskrevet i pkt. 25. Ved eventuelle reklamationer, kontakt os på tlf. nr.: 40 40 24 96, eller mail info@smartos-group.dk. Svarer vi ikke dit opkald, skal eventuel reklamation indtales på telefonsvarer. Senere reklamationer anerkendes ikke.

29. Særligt
Emballage til materiellet må ikke udsættes for fugt, regn eller lignende. Lyskæder og andre elektriske installationer må ikke ændres, da dette kan være forbundet med livsfare.

30. Betalingsbetingelser
Lejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig eller mundtlig aftale med udlejer. I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.

31. Ændringer
Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Gældende lejebetingelser” og ”prisliste” uden varsel.